2016 07 18 Legislative Forum Kathleen Lomako SEMCOG - photostogo