2012 10 15 Legislative Forum Gov Snyder - photostogo