2012-10-15 Legislative Forum Gov Snyder - photostogo