2007-09-27 ABO Holiday Inn - Harley Davidson - photostogo